Clean Industry Solutions Holding Europe AB: Kvartalsrapport oktober-december 2021

Fjärde kvartalet från 01.10.2021 till 31.12.2021 (01.10.2020 till 31.12.2020), Q4 YTD från 01.01.2021 till 31.12.2021 (01.01.2020 till 31.012.2020)

CISH AB Group
RESULTAT I KORTHET | i TSEK
2021
Q4
2020
Q4
2021
FY
2020
FY
Diff. in % FY
Försäljning 1 006 1 244 2 180 2 018 +8,0
Ökning av färdiga varor, lager och avspärrning -347 -1 289 1 163 -1 289
Andra egna arbeten aktiverade 0 317 0 317 -100,0
Inkomster 658 272 3 344 1 046 +219,7
Övriga rörelseintäkter 2 292 1 744 7 220 3 527 +104,7
Rörelseintäkter 2 951 2 016 10 564 4 573 +131,0
Kostnad för sålda varor -309 -787 -1 565 -1 516 +3,2
Personalkostnader -4 994 -4 253 -15 547 -11 778 +32,0
Övriga externa kostnader -1 290 -1 354 -6 589 -3 853 +71,0
Övriga driftskostnader -25 -74 -75 -80 -6,5
Avskrivningar -207 -236 -848 -730 +16,2
Driftskostnader -6 825 -6 704 -24 624 -17 957 +37,1
Rörelseresultat (EBIT) -3 874 -4 688 -14 060 -13 384 -5,1
Eliminering av extraordinära kostnader * 0 0 1,752 0
Driftskostnader efter elimineringar -6 825 -6 704 -22 872 -17 957 +27,4
Rörelseresultat (EBIT) efter elimineringar -3 874 -4 688 -12 308 -13 384 +8,0
Finansiellt resultat -56 -84 -84 -139 +39,3
Resultat (+)/förlust (-) efter finansiella poster -3 930 -4 772 -14 144 -13 523 -4,6
Skatter 0 0 -1 0
Resultat (+) / förlust (-) efter skatt -3 930 -4 772 -14 145 -13 523 -4,6
Vinst (+) / förlust (-) efter skatter och elimineringar -3 930 -4 772 -12 393 -13 523 +8,4
* One time expenses for switch to Nasdaq First North
Antal aktier 15 313 792 12 188 792 15 313 792 7 596 495 +101,6
Resultat per aktie (i SEK) -0,2566 -0,3915 -0,9237 -1,7801 +48,1
Tillgängliga likvida medel vid periodens slut 14 383 20 352 14 383 20 352 -29,3

Viktiga händelser under rapporteringsperioden
· Fresnel Solar Steam Generator från industriell solenergi framhävd vid COP26
· Ändring av bidragsavtalet för SHIP2FAIR
· Luleå tekniska universitet, Sverige, beställde MDLab forskningsenhet från SolarSpring GmbH.
· SolarSpring kontrakterad för MD-lab-system som används i ett nyskapande projekt för vätgasgenerering till havs.
· Industrial Solar beviljas bidrag för ett FoU-projekt för att främja marknadsintroduktionen av solånggenerering
· Clean Industry Solutions tog in 10 miljoner kronor i en riktad aktieemission till Assindia AB.

Viktiga händelser efter rapporteringsperioden
· Riktad emission registrerad hos Bolagsverket
· SolarSpring levererade det första solcellsdrivna dricksvattensystemet till Burkina Faso
· Clean Industry Solutions Holding Europe AB utsåg Lago Kapital till likviditetsleverantör
· Industrial Solar GmbH undertecknade ett ingenjörskontrakt med KEBE S.A.

Kommentarer från VD Christian Zahler
Den viktigaste händelsen för oss under sista kvartalet 2021 var säkert den riktade aktieemissionen till Assindia AB för ett belopp på 10 miljoner kronor. Keith Olsson, ordförande i Assindia AB och redan aktieägare i CISH, värdesätter inte bara CISHs produkter utan ser också stor potential för ett affärssamarbete. Assindia är genom sina dotterbolag Tectus Development AB och Al Muwathaba PSEC, bland annat, aktiva inom fastighetsutveckling i Jordanien. De lösningar som erbjuds av CISH-företagen ger oberoende energiförsörjning och minimering av vattenförbrukningen för olika byggarbetsplatser i regionen och gör det möjligt att etablera företag och bostäder i områden där det saknas infrastruktur för energi- och vattenförsörjning.
Den dynamiska utvecklingen av de marknader som våra två dotterbolag riktar sig till tillsammans med den ökande dragkraften i vår försäljnings- och marknadsföringsverksamhet och det nya samarbetet med Al Muwataba i Jordanien ger hopp om att vår tillväxttakt kommer att öka ännu snabbare än 2021 då våra totala rörelseintäkter ökade med 131 %.

Clean Industry Solutions Holding Europe AB

Head Office
c/o Win-Win Ekonomi AB
Palmfeltsvägen 21
121 62 Johanneshov
Sweden