Clean Industry Solutions Holding Europé: Kommuniké från årsstämma 2021 i Clean Industry Solutions Holding Europe AB / Bulletin from Clean Industry Solutions Holding Europe AB Annual General Meeting 2021

Clean Industry Solutions Holding Europe AB:s årsstämma hölls onsdagen den 23:e Juni 2021 genom poströstning. Vid stämman var 3 236 728 (26,56 %) aktier representerade.
The annual general meeting of Clean Industry Solutions Holding Europe AB was held on Wednesday, 23rd of June by postal voting. At the AGM, 3 236 728 (26,56 %) shares were represented.

 

Christian Zahler, VD för Clean Industry Solutions Holding Europe AB, gav en uppdatering om företagets strategi och resultat för 2020. Vid stämman fastställdes moderbolagets resultat och balansräkningar. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Christian Zahler, CEO of Clean Industry Solutions Holding Europe AB provided an update on the company strategy and result for 2020. At the AGM, the parent company income statement and balance sheet were adopted. The Board of Directors and the Managing Director were discharged from liability for the financial year 2020.

 

Point 10

Den i årsredovisningen föreslagna utdelningen antogs. I ny räkning balanseras 2 192 000 kr.
The dividend proposed in the annual report was adopted. The loss of 2 192 000 kr will be carried forward.

Point 11
Stämman beslutade enligt kallelse att bemyndiga styrelsen att för tiden till nästa ordinarie årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier.

According to the notice convening the AGM, the meeting resolved to authorize the board of directors, until the next AGM, at one or more occasions and with or without the preferential rights of the shareholders, to make decisions on new issues of shares.

Point 13
Beslutades att styrelsen skall bestå av sex ledamöter och inga suppleanter.
The meeting decided that the number of board members should be six and no deputy members.

Point 14 & 15
Stämman beslutade att fastställa de föreslagna ersättningarna till styrelsen som meddelades i kallelsen till stämman. Förslaget till riktlinjer för ersättning till ledningen godkändes. Stämman antog även arbetsordning och principer för utseende av valberedning enligt förslag.

The Meeting resolved to adopt the remuneration to the Board that was proposed in the notice convening the AGM. The proposal for remuneration guidelines for Management was also approved. The meeting also approved the rules of procedure for the election committee.

Point 16
För tiden fram till nästa årsstämma valdes enligt valberedningens förslag Finn Johnsson (nyval) till styrelseordförande och till ledamöter valdes Christian Zahler (omval), Markus Augustsson (omval), Tobias Schwind (omval), Olle Olsson (omval) och Daniel Pfeifle (omval). Revisionsbolaget Finnhammars (nyval) valdes till revisor.

The board members were elected according to the proposal of the nomination committee. Finn Johnsson (new) was elected chairman of the board. Christian Zahler (re-election), Markus Augustsson (re-election), Tobias Schwind (re-election), Olle Olsson (re-election) and Daniel Pfeifle (re-election) were elected as members of the board. The meeting elected Revisionsbolaget Finnhammars as auditor for the period until the end of the next Annual General Meeting.

Point 17
Stämman beslutade enligt kallelse att anta arbetsordningen för valberedningen.
According to the notice convening the AGM, the meeting resolved to adopt the rules of procedure for the Nomination Committee.

Point 18
Enligt förslaget i kallelsen till bolagsstämman godkände stämman SAR-program för SolarSpring.

According to the proposal in the notice convening the AGM, the meeting approved the SAR program for SolarSpring.
 

Alla beslut var enhälliga. / Styrelsen

All decisions were made unanimously. / The Board 
 

Clean Industry Solutions Holding Europe AB

Head Office
c/o Win-Win Ekonomi AB
Palmfeltsvägen 21
121 62 Johanneshov
Sweden