Eurostars ger Industrial Solars ansökan uppfyllt kriterier

Industrial Solar deltar i ett konsortium "SolarSimple" som ansökt till EU-programmet Eurostar med ett projekt som sammanlagt skall omsätta 2,8 miljoner euro (varav 900 000 euro är Industrial Solar andel) där ungefär halva beloppet finansieras av stöd (d.v.s. ca 450 000 euro eller ca 4,5 MSEK finansieras av Industrial Solar). Eurekasekretariatet som handlägger ansökan har nu meddelat att vår ansökan av utvärderarna erhållit tillräckligt med bedömningspoäng för passera den gräns som krävs för att projektet skall kunna beviljas. Projektet avser pilotanläggningar för solvärme inom industrier.

Ansökan går nu vidare till nationella myndigheter i respektive land för möjlig finansiering och för att genomgå etisk granskning. Resultatet kommer att bli klart inom fem veckor.

 Kontakt

Industrial Solar Holding Europe AB, Fiskaregatan 11,
SE-87133 Härnösand / Sweden
Tobias Schwind, info@industrial-solar.de
Telephone: +49 761 767111-0
www.industrial-solar.se

Denna information är insiderinformation som Industrial Solar Holding Europe AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2019. 

Industrial Solar Holding AB innehar 100% av Industrial Solar GmbH i Freiburg, Tyskland. Industrial Solar GmbH är ett ingenjörsföretag som utvecklar projekt främst baserade på sin innovativa Fresnel solfångare som är byggd för processvärme inom industrin, en marknad som förväntas växa snabbt. Industrial Solar är en on-stop-shop som erbjuder nyckelfärdiga lösningar till kunder inom flera olika industrigrenar.