Företrädesemission i Industrial Solar 14 november till 4 december 2018.

Industrial Solar Holding Europe AB ("Industrial Solar och "bolaget") har godkänts för notering på Spotlight Stock market. Noteringsbeslutet är villkorat med den planerade företrädesemissionen genomförs, i alla fall till sin miniminivå.

Styrelsen har beslutat att, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 26 september 2018, genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Emissionen omfattar högst 2 540 527 aktier och kan inbringa bolaget 15 751 267,40 kronor vid full teckning. Utöver denna företrädesemission kan styrelsen i händelse av överteckning besluta om en tilläggsemission om 10 procent, högst 254 052 aktier. Tilläggsemissionen genomförs för att öka antalet ägare i bolaget.

Bolagets aktieägare har rätt att teckna nya aktier i proportion till antalet aktier de innehar på avstämningsdagen den 12 november 2018. Sista dagen som aktien handlas med teckningsrätt är 8 november. För varje befintlig aktie kommer en (1) teckningsrätt att erhållas. Två (2) teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie. Teckningskursen är 6,20 kronor per aktie. Om alla nya aktier inte tecknas med företrädesrätt erbjuds eventuella återstående aktier till befintliga aktieägare och andra intressenter. Teckningsperioden löper från 14 november till 4 december 2018.

Teckning med stöd av teckningsrätter, direktregistrerade aktieägare

Teckning ska ske genom betalning till angivet bankgiro senast den 4 december 2018 i med antingen förtryckt bankgiroavi / emissionsredovisning, särskild anmälningssedel eller genom banken. Mer information finns i fullständiga villkor.

Teckning utan stöd av teckningsrätter

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras på anmälningssedeln benämnd "Teckning utan stöd av teckningsrätter".

Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs: 6,20 SEK per aktie.

Villkor: För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt. Två teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie.

Antal aktier före emissionen: 5 081 055 aktier 

Antal aktier i emissionen: 2 540 527 aktier

Emissionsbelopp: SEK 15,75 MSEK

Tidsplan

12 november 2018
Avstämningsdag

14 november – 4 december 2018
Teckningsperiod

Om bolaget

Industrial Solar Holding AB innehar 100% av Industrial Solar GmbH i Freiburg, Tyskland. Industrial Solar GmbH är ett ingenjörsföretag som utvecklar projekt främst baserade på sin innovativa Fresnel solfångare som är byggd för processvärme inom industrin, en marknad som förväntas växa snabbt. Industrial Solar är en on-stop-shop som erbjuder nyckelfärdiga lösningar till kunder inom flera olika industrigrenar.

Kontakt

Tobias Schwind

Industrial Solar Holding Europe AB 

Fiskaregatan 11,

SE-87133 Härnösand / Sweden

Telephone: +49 761 767111-0

info@industrial-solar.de

www.industrial-solar.se

Clean Industry Solutions Holding Europe AB

Head Office
c/o Win-Win Ekonomi AB
Palmfeltsvägen 21
121 62 Johanneshov
Sweden