Industrial Solar byter namn till Clean Industry Solutions / Industrial Solar changes name to Clean Industry Solutions

Bolagsverket har registrerat namnändringen från Industrial Solar Holding Europe AB (publ) till Clean Industry Solutions Holding Europe AB och bolaget byter därmed även aktienamn och kortnamn.
The Swedish Companies Registration Office has registered the name change and the company is therefore also changing its share name and short name.

Den 22 februari 2021 beslutade extra bolagsstämman att byta företagsnamn. Bolagsverket bedömde att det initialt föreslagna namnet behövde kompletteras för att kunna registrera det. Därav är det nya namnet Clean Industry Solutions Holding Europe AB (Europe är tillagt jämfört med tidigare förslag) vilket Bolagsverket har godkänt och registrerat.
Bolagets aktie kommer att handlas under det nya aktienamnet Clean Industry och det nya kortnamnet CISH från och med tisdagen den 9 mars 2021. CFI och ISIN-koderna ändras inte. FISN-koden ändras till CLEANINDUS/SH.

On 22 February 2021, the Extraordinary General Meeting decided to change the company name. The Swedish Companies Registration Office decided that the initially proposed name needed to be supplemented in order to be able to register it. Hence the new name Clean Industry Solutions Holding Europe AB (Europe has been added compared to previous proposals) which the Swedish Companies Registration Office has approved and registered.
The company's shares will be traded under the new share name Clean Industry and the new short name CISH from Tuesday, March 9, 2021. The CFI and ISIN codes will not change. The FISN code changes to CLEANINDUS/SH.