Industrial Solar: Förslag till beslut bolagsstämma 2019 / Proposed decision AGM 2019

Årsstämma i Industrial Solar Holding Europe AB (publ) hålls onsdagen den 5 juni 2019 klockan 12:00 på Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, 121 26 Stockholm.

Annual General Meeting of Industrial Solar Holding Europe AB (publ) will be held on Wednesday June 5th, 2019 at 12:00 on Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, 121 26 Stockholm.

Punkt 10b: Disposition beträffande vinst eller förlust
Ingen utdelning föreslås. Styrelsen föreslår att balansera förlusten i ny räkning.

Item 10b: Provisions on profit or loss
No dividend is proposed. The Board proposes to balance the loss onto new account.

Punkt 11: Bemyndigande om nyemission av aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 500 000 kronor genom nyemission av högst 5 000 000 aktier. Sådan nyemission/-er av aktier skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket punkten 6 och 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Nyemission/-er i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga rätt att bestämma villkoren i övrigt för nyemissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna de nya aktierna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om nyemission/-er med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget skall ges handlingsutrymme i samband med strategiska förvärv av bolag eller rörelser.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.
För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Item 11: Authorization to issue new shares
The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting gives authorization to the Board of Directors to, one or more occasions during the period up to the next Annual General Meeting, to decide to increase the Company's share capital by a maximum of SEK 500,000 through a new issue of a maximum of 5,000,000 shares. Such new issue of shares may be affected with deviation from the shareholders' preferential rights and / or with a provision on non-payment, set-off or otherwise with terms pursuant to Chapter 13. Section 5, first paragraph, points 6 and 2, Section 5, second paragraph, 1-3 and 5 of the Swedish Companies Act.

New share issue in accordance with this authorization shall be made on market terms. The Board of Directors shall determine the terms and conditions for new issues pursuant to this authorization and who shall be entitled to subscribe for the new shares. The reason why the board is able to make a decision on a new issue with deviation from shareholders' preferential rights and / or with a provision on non-cash and offsetting issue or otherwise with terms as stated above is that the Company shall be given room for manoeuvre in connection with strategic acquisitions of companies or businesses.
The Board also proposes that the Meeting authorizes the Board, or the Board appoints, to make the minor adjustments in this decision that may be necessary in connection with registration with the Swedish Companies Registration Office and at Euroclear Sweden AB.
For a valid decision, the proposal is required to be supported by shareholders representing at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

Punkt 13: Fastställande av antalet ledamöter och styrelsesuppleanter
Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex ledamöter och inga suppleanter.

Item 13: Determination of the number of members and deputy members
The Nomination Committee proposes that the Board of Directors shall consist of six members and no deputies.

Punkt 14: Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att ersättning skall bestå av fast lön, rörlig lön, pensionsförmåner samt övriga förmåner. Ersättningen skall vara marknadsmässig och baserad på kompetens, prestation samt ansvarsområde.

Item 14: Guidelines for remuneration to senior executives
The Board proposes that remuneration shall consist of fixed salary, variable salary, pension benefits and other benefits. The remuneration shall be market-based and based on competence, performance and area of responsibility.

Punkt 15: Fastställande av styrelse och revisionsarvoden
Valberedningen föreslår att arvode om 7 500 kr per fysiskt möte utgår till ordförande och styrelseledamot som ej är anställd i bolaget. Styrelsen föreslår att för revisorer skall ersättning utgå enligt godkänd räkning.

Item 15: Determination of the Board of Directors and audit fees
The Nomination Committee proposes that fees of SEK 7,500 per physical meeting be paid to the Chairman and members who are not employed by the Company. The Board of Directors proposes that for auditors, compensation shall be paid according to approved invoice.

Punkt 16: Val av funktionärer
Valberedningen föreslår att välja Joakim Byström, styrelseordförande (omval), Christian Zahler, styrelseledamot (omval), Tobias Schwind, styrelseledamot (omval), Olle Olsson, styrelseledamot (omval), Luca Viscuso, styrelseledamot (nyval) och Joao Gomes, styrelseledamot (nyval) för tiden intill nästa årsstämma. Valberedningen föreslår att välja KPMG till revisionsbolag med Lars Skoglund som huvudansvarig revisor fram intill slutet av årsstämman 2020 (ett år).

Item 16: Selection of officials
The Nomination Committee proposes to elect Joakim Byström, Chairman of the Board (re-election), Christian Zahler, Board member (re-election), Tobias Schwind, Board member (re-election), Olle Olsson, Board member (re-election), Luca Viscuso, Board member (new election) and Joao Gomes, Board Member (new election) for the period until the next AGM. The Nomination Committee proposes to elect KPMG to an audit firm with Lars Skoglund as auditor in charge in one year.

Punkt 17: Principer för utseende av valberedning
Styrelsen föreslår arbetsordning för valberedningen.

Item 17: Principles for the appointment of the Nomination Committee
The Board proposes rules of procedure for the Nomination Committee.

Arbetsordning för valberedning
Årsstämman uppdrar åt Styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna per den 31 augusti, som vardera utser en representant att jämte styrelsens ordförande arvidesfritt utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende styrelsearvode, revisorsarvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, valberedning, ordförande på bolagsstämma samt val av revisorer.

Rules of procedure for election committee
The AGM instructs the Chairman of the Board to contact the three largest shareholder-registered shareholders in terms of voting rights as of August 31, each of which appoints a representative that, along with the Chairman of the Board, shall be free of nomination committee for the period until the appointment of a new Nomination Committee as mandated from the next AGM. The task of the Nomination Committee shall be to present proposals to the General Meeting regarding fees for the Board, auditors' fees, any
remuneration for committee work, the composition of the Board, Chairman of the Board, Nomination Committee, Chairman of the General Meeting and election of auditors.

Korta profiler av potentiella nya styrelseledamöter
Luca Viscuso är en italiensk / tysk maskiningenjör. Han föddes i södra Italien på 1978-09-23 och utexaminerades från Universitá Politecnica delle Marche med en avhandling gjord i Tyskland på Technische Universität Braunschweig. Efter studierna flyttade han till Tyskland och är sedan 2013 tysk medborgare- Sedan mer än tio år arbetar Luca med design och konstruktion av industriella pannor för fossil och förnybar energi. Han har arbetat för ERK Eckrohrkessel GmbH, först som projektingenjör, därefter som ställföreträdande teknisk direktör och slutligen som CTO för företaget.

João Gomes föddes i Lissabon, 1979-04-28. Han har en 5 års ingenjörsutbildning, en master i miljöledningssystem, och han kommer i år att avsluta en doktorand inom koncentrerade solceller. Han inledde sin karriär på CERN i Schweiz för att därefter gå vidare till Lunds universitet i Sverige som gästforskare och samarbete med universitetet i Moçambique, där han byggde ett småskaligt sollaboratorium med två kollegor. Sedan 2010 har han arbetat på Solarus där han för närvarande är forskningsdirektör. Han är även styrelseordförande i konsultbolaget MG Sustainable Energy AB. Han har stor erfarenhet av FoU inom förbättringar av solfångare (reflektorgeometrier, termisk, bifacial PV & PVT), företagsstrategi och finansiering (över 50 applikationer från 50k € till 5m €), projektledning (Solarsoft 1M €, Eurostars 2,7M € , Res4Build 5M €), produktionsprocesser, inköp, logistik.

Short profiles of potential new board members

Luca Viscuso is an Italian/German mechanical engineer. He was born in the south of Italy on 1978-09-23 and graduated from the Universitá Politecnica delle Marche with a thesis done in Germany at the Technische Universität Braunschweig. After his studies he moved to Germany where he got the German nationality in 2013. Since more than ten years Luca is working in the design and engineering of industrial boilers for fossil as well as renewable power. He worked for the company ERK Eckrohrkessel GmbH firstly as project engineer, as deputy technical director and finally as CTO of the company.

João Gomes was born in Lisbon, 1979-04-28. He holds a 5 years engineering degree, a Master in Management of Environmental Systems, and he will conclude this year a PhD on concentrating photovoltaic thermal solar collectors.
He has started his solar career at CERN in Switzerland. Later he moved on to Lund University in Sweden as a guest researcher and collaborated with the university in Mozambique where he built a small scale solar laboratory with two colleagues. Since 2010, he has been working at Solarus where he is currently Research Director. He is also chairman of the board of the consulting company MG Sustainable Energy AB. He has extensive experience on R&D in solar collector improvement (reflector geometries, thermal, bifacial PV & PVT), company strategy and funding (over 50 applications ranging from 50k€ to 5M€), project management (Solarsoft 1M€, Eurostars 2.7M€, Res4Build 5M€), production processes, purchasing, logistics.

/ Styrelsen

Clean Industry Solutions Holding Europe AB

Head Office
c/o Win-Win Ekonomi AB
Palmfeltsvägen 21
121 62 Johanneshov
Sweden