Industrial Solar Holding Europe AB: Företrädesemissionen tecknad till 100%

Teckningsperioden i Industrial Solars nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare är avslutad. Emissionen tecknades till 100 procent. Bolaget tillförs därigenom en emissionslikvid om cirka 15,75 Mkr kronor före avdrag för emissionskostnader vilka beräknas uppgå till ca 0,9 Mkr.

Totalt har 2 540 527 aktier tecknats, varav 759 370 med stöd av teckningsrätter och 688 834 utan stöd av teckningsrätter enligt insända teckningsanmälningar. Sammanlagt har 1 448 204 aktier tecknats genom inskickade teckningssedlar (57%) och 1 092 323 aktier har tecknats genom på förhand lämnade garantier.

Vid registreringen hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet att ökas med 249 999,96, från 500 000 kr till 749 999,96 kr. Antalet aktier kommer att ökas med 2 540 527 aktier, från 5 081 055 aktier till 7 621 582 aktier. De nyemitterade aktierna kommer att utgöra 33% procent av samtliga aktier.

Styrelsen och VD vill tacka samtliga involverade i emissionen och ser fram emot noteringen på Spotlight Stock Market med beräknad handelsstart 15 januari.

Industrial Solar Holding AB innehar 100% av Industrial Solar GmbH i Freiburg, Tyskland. Industrial Solar GmbH är ett ingenjörsföretag som utvecklar projekt främst baserade på sin innovativa Fresnel solfångare som är byggd för processvärme inom industrin, en marknad som förväntas växa snabbt. Industrial Solar är en on-stop-shop som erbjuder nyckelfärdiga lösningar till kunder inom flera olika industrigrenar.

 

Kontakt

Industrial Solar Holding Europe AB, Fiskaregatan 11,
SE-87133 Härnösand / Sweden
Tobias Schwind, info@industrial-solar.de
Telephone: +49 761 767111-0
www.industrial-solar.se

Denna information är insiderinformation som Industrial Solar Holding Europe AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2018.