Industrial Solar: Kallelse till årsstämma / Notice of Shareholders Annual Meeting

Årsstämma i Industrial Solar Holding Europe AB (publ) hålls måndag 15 juni 2020 klockan 14:00 på Fiskaregatan 11, 871 33 Härnösand.
Annual General Meeting of Industrial Solar Holding Europe AB (publ) will be held on Monday June 15th, 2020 at 14:00 at Fiskaregatan 11, 871 33 Härnösand.

Rätt att delta / Right to participate 

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdag 9 juni, dels anmäla sitt deltagande i årsstämman senast fredag 12 juni 2020 klockan 10:00. Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman.

Shareholders wishing to participate in the Annual General Meeting must be included in the share register kept by Euroclear Sweden AB no later than Tuesday, June 9, and report their participation in the Annual General Meeting no later than Friday, June 12th, 2020 at 10:00 am. Shareholders who have shares registered in a bank or institute must temporarily re-register their shares in their own name in order to be entitled to participate in the Annual General Meeting.

 

Anmälan / Registration 

Anmälan om deltagande i årsstämman skall göras antingen på telefon +46 611 81 06 10, via e-post ir@industrial-solar.seeller skriftligen till bolaget. Vid anmälan ska namn, personnummer/ organisations-nummer, adress och telefonnummer samt antalet företrädda aktier uppges.

The notification of participation in the Annual General Meeting must be made either by telephone +46 611 81 06 10, via e-mail ir@industrial-solar.seor in writing to the company. The notification should state name, personal / corporate registration number, address and telephone number and the number of represented shares held.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och undertecknad. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis (högst ett år gammalt) för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis får ej vara äldre än ett år. 

Shareholders represented by proxy shall issue a written and signed power of attorney. The authorization should be submitted to the company well in advance of the meeting under the above address. If the power of attorney is issued by a legal entity, a certified copy of the registration certificate for the legal entity (not more than one year old) must be attached. Power of attorney and registration certificate must not be older than one year.
 

Förslag till dagordning / Proposed agenda 

 
1.
Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman / Opening of the meeting and election of chairman of the meeting
 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd / Establishment and approval of voting list
 
3. Godkännande av dagordning / Approval of agenda
 
4. Val av en person att jämte ordförande justera protokollet / Election of a person to adjust the minutes together with the chairman
 
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad / Examination if the meeting has been duly convened
 
6. Redogörelse av styrelsens arbete / Report of the work of the Board
 
7. Verkställande direktörens anförande / Annual report of the CEO
 
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen / Presentation of the annual report and the audit report
 
9. Redogörelse för revisionsarbetet under året / Report of the audit work during the year
 
10. Beslut om / Decision regarding
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, / adoption of the income statement and balance sheet and consolidated income statement and balance sheet,
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning samt / distribution of profits according to the adopted balance sheet and fixing the record date, and
c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören / discharge from liability for the Board members and the CEO
 
11. Beslut om bemyndigande till styrelsen om nyemission av aktier / Decision on authorization for the Board to issue shares
 
12. Valberedningens redogörelse för sitt arbete / The Nomination Committee's report on its work
 
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och ev. styrelsesuppleanter som ska utses av årsstämman / Determination of the number of Board members and, if applicable, number of Deputy Board Members to be appointed by the Annual General Meeting
 
14. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare / Determination of guidelines for remuneration to senior executives
 
15. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden / Determination of board and auditor's fees
 
16. Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer / Election of the Board of Directors, Chairman of the Board and auditors
 
17. Förslag till principer för utseende av valberedning / Proposal for principles for the appointment of the Nomination Committee
 
18. Övriga frågor / Other issues
 
19. Stämmans avslutande / Closing of the Meeting

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på Bolaget och på Bolagets hemsida, www.industrial-solar.se, senast från och med den 25 maj 2020 samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
The Board's complete proposal for decisions, accounting documents and audit report will be available on the Company and on the Company's website, www.industrial-solar.se, by May 25th, 2020, and will be sent to the shareholders who request it and provide their postal address.