Industrial Solar: Kallelse till extra bolagsstämma / Notice of Extra Shareholders’ Meeting

Aktieägarna i Industrial Solar Holding Europé AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredag 18 december 2020 klockan 10:00.

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman kommer att hållas online. Syftet med mötet är ändringen av företagsnamnet eftersom det nuvarande namnet inte längre matchar affärsmodellen efter förvärvet av SolarSpring GmbH.
Shareholders of Industrial Solar Holding Europe AB (publ) are hereby invited to the extra shareholders' meeting on Friday December 18th, 2020 at 10:00. The purpose of the meeting is the change of the company name as the current name is no longer matching the business model after the acquisition of SolarSpring GmbH.
With regards to the coronavirus the board has decided that the extra shareholders meeting will be held online. 
 
Rätt att delta / Right to participate
Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdag 10 december, dels anmäla sitt deltagande i årsstämman senast tisdag 15 december 2020 klockan 10:00. Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman.
Shareholders wishing to participate in the meeting must be included in the share register kept by Euroclear Sweden AB no later than Thursday, December 10, and report their participation in the Extra General Meeting no later than Tuesday, December 15th, 2020 at 10:00 am. Shareholders who have shares registered in a bank or institute must temporarily re-register their shares in their own name in order to be entitled to participate in the Extra General Meeting.
Anmälan / Registration
Anmälan om deltagande i årsstämman skall göras antingen på telefon +46 611 81 06 10, via e-post ir@industrial-solar.seeller skriftligen till bolaget. Vid anmälan ska namn, personnummer/ organisations-nummer, adress och telefonnummer samt antalet företrädda aktier uppges.
The notification of participation in the Annual General Meeting must be made either by telephone +46 611 81 06 10, via e-mail ir@industrial-solar.seor in writing to the company. The notification should state name, personal / corporate registration number, address and telephone number and the number of represented shares held.
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och undertecknad. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis (högst ett år gammalt) för den juridiska personen bifogas.
Fullmakt och registreringsbevis får ej vara äldre än ett år.
Shareholders represented by proxy shall issue a written and signed power of attorney. The authorization should be submitted to the company well in advance of the meeting under the above address. If the power of attorney is issued by a legal entity, a certified copy of the registration certificate for the legal entity (not more than one year old) must be attached. Power of attorney and registration certificate must not be older than one year.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING/PROPOSED TO AGENDA
§ 1 Stämman öppnas / Opening of the meeting
§ 2 Val av ordförande vid stämman / Election of the Meeting Chair
§ 3 Upprättande och godkännade av röstlängd / Preparation and approval of the voting list
§ 4 Godkännande av dagordning / Approval of the agenda
§ 5 Val av två personer att justera protokollet / Election of two persons to verify the minutes 
§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad / Decision whether the Meeting has been duly convened
§ 7 Beslut om ändring av bolagsordningen avseende bolagets firma / Resolution on amendment of the articles of association regarding the company name
§ 8 Stämmans avslutande / Closing of the Meeting
Förslag/Proposal  § 7
§ 7     BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN AVSEENDE BOLAGETS FIRMA / RESOLUTION ON AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION §1 REGARDING THE COMPANY NAME

Styrelsen för Industrial Solar Holding Europe AB föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagets bolagsordning enligt följande / The board of directors of Industrial Solar Holding Europe AB proposes that a decision be taken at the general meeting to amend the articles of association of the company as follows:
 

Nuvarande lydelse §1 / Present wording § 1
Bolagets firma är Industrial Solar Holding Europe AB. Bolaget är publikt (publ).
The corporate name of the company is Industrial Solar Holding Europe AB, The company shall be public (publ).

 

Föreslagen lydelse § 1 / Proposed wording § 1
Bolagets firma är Clean Industry Solutions Holding AB. Bolaget är publikt (publ).
The corporate name of the company is Clean Industry Solutions Holding AB, The company shall be public (publ).

Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga på Bolaget och på Bolagets hemsida, www.industrial-solar.se, senast från och med den 25 november 2020 samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
The Board's complete proposal for decisions will be available on the Company and on the Company's website, www.industrial-solar.se, by November 25th, 2020, and will be sent to the shareholders who request it and provide their postal address.
Industrial Solar Holding Europe AB
Härnösand november 2020