Industrial Solar: Uppdaterad/Updated version: Förslag till beslut bolagsstämma 2020 / Proposed decision AGM 2020

Årsstämma i Industrial Solar Holding Europe AB (publ) hålls
måndag den 15 juni 2020 klockan 14:00 på Fiskaregatan 11, 871 33 Härnösand.
Annual General Meeting of Industrial Solar Holding Europe AB (publ) will be held on
Monday June 15th, 2020 at 14:00 at Fiskaregatan 11, 871 33 Härnösand.

Ändring avseende punkt 15 / Please see amended Item 15.

Punkt 10b: Disposition beträffande vinst eller förlust
Ingen utdelning föreslås. Styrelsen föreslår att balansera förlusten i ny räkning.

Item 10b: Provisions on profit or loss
No dividend is proposed. The Board proposes to balance the loss onto new account.

 

Punkt 11: Bemyndigande om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 500 000 kronor genom nyemission av högst 5 000 000 aktier. Sådan nyemission/-er av aktier skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket punkten 6 och 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Nyemission/-er i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga rätt att bestämma villkoren i övrigt för nyemissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna de nya aktierna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om nyemission/-er med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget skall ges handlingsutrymme i samband med strategiska förvärv av bolag eller rörelser.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Item 11: Authorization to issue new shares
The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting gives authorization to the Board of Directors to, one or more occasions during the period up to the next Annual General Meeting, to decide to increase the Company's share capital by a maximum of SEK 500,000 through a new issue of a maximum of 5,000,000 shares. Such new issue of shares may be affected with deviation from the shareholders' preferential rights and / or with a provision on non-payment, set-off or otherwise with terms pursuant to Chapter 13. Section 5, first paragraph, points 6 and 2, Section 5, second paragraph, 1-3 and 5 of the Swedish Companies Act.

New share issue in accordance with this authorization shall be made on market terms. The Board of Directors shall determine the terms and conditions for new issues pursuant to this authorization and who shall be entitled to subscribe for the new shares. The reason why the board is able to make a decision on a new issue with deviation from shareholders' preferential rights and / or with a provision on non-cash and offsetting issue or otherwise with terms as stated above is that the Company shall be given room for manoeuvre in connection with strategic acquisitions of companies or businesses.
The Board also proposes that the Meeting authorizes the Board, or the Board appoints, to make the minor adjustments in this decision that may be necessary in connection with registration with the Swedish Companies Registration Office and at Euroclear Sweden AB.
 

Punkt 13: Fastställande av antalet ledamöter och styrelsesuppleanter
Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex ledamöter och inga suppleanter.

Item 13: Determination of the number of members and deputy members
The Nomination Committee proposes that the Board of Directors shall consist of six members and no deputies.

 

Punkt 14: Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att ersättning skall bestå av fast lön, rörlig lön, pensionsförmåner samt övriga förmåner. Ersättningen skall vara marknadsmässig och baserad på kompetens, prestation samt ansvarsområde.

Item 14: Guidelines for remuneration to senior executives
The Board proposes that remuneration shall consist of fixed salary, variable salary, pension benefits and other benefits. The remuneration shall be market-based and based on competence, performance and area of responsibility.

 

Punkt 15: Fastställande av styrelse och revisionsarvoden
Valberedningen föreslår att årligt arvode om ett prisbasbelopp (47 300 kr) utgår till ledamot och två prisbasbelopp till ordförande.
Styrelsen föreslår att för revisorer skall ersättning utgå enligt godkänd räkning.

Item 15: Determination of the Board of Directors and audit fees
The Nomination Committee proposes that fees of one Swedish price base amount (47,300 SEK) be paid to the members of the board and two price base amounts to the chairman.
The Board of Directors proposes that for auditors, compensation shall be paid according to approved invoice.

 

Punkt 16: Val av funktionärer

Valberedningen föreslår att välja Olle Olsson, styrelseordförande (ny), Christian Zahler, styrelseledamot (omval), Markus Augustsson, styrelseledamot (ny), Tobias Schwind, styrelseledamot (omval) och Joao Gomes, styrelseledamot (omval) samt Daniel Pfeifle, styrelseledamot (nyval) för tiden intill nästa årsstämma.
Valberedningen föreslår att på ett år välja KPMG till revisionsbolag med Lars Skoglund som huvudansvarig revisor.

Item 16: Selection of officials

The Nomination Committee proposes to elect Olle Olsson, Chairman of the Board (new), Christian Zahler, Board member (re-election), Markus Augustsson, Board member (new), Tobias Schwind, Board Member (re-election), Joao Gomes, Board Member (re-election) and Daniel Pfeifle, Board Member (new) for the period until the next AGM.
The Nomination Committee proposes to elect KPMG to an audit firm with Lars Skoglund as auditor in charge in one year.

 

Punkt 17: Principer för utseende av valberedning

Styrelsen föreslår arbetsordning för valberedningen.

Item 17: Principles for the appointment of the Nomination Committee
The Board proposes rules of procedure for the Nomination Committee.

 

Arbetsordning för valberedning

Årsstämman uppdrar åt Styrelsens ordförande att ta kontakt med de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna per den 31 augusti, som vardera utser en representant att jämte styrelsens ordförande arvidesfritt utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

Om ägare ej tackar ja till att ingå i valberedningen skall nästa stora aktieägare i röstmässig storleksordning tillfrågas tills valberedningen består av fyra aktieägare.

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende styrelsearvode, revisorsarvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, valberedning, ordförande på bolagsstämma samt val av revisorer.

För att återspegla sammansättningen av aktieägare så skall vd i ISHE skall också vara styrelseledamot, vara föreslagen av de tyskspråkiga medlemmarna i valberedningen och tala tyska. Styrelsens ordförande skall vara föreslagen av valberedningens svenskspråkiga ledamöter och tala svenska.

 

Rules of procedure for election committee

The AGM instructs the Chairman of the Board to contact the four largest shareholder in terms of voting rights as of August 31, each of which appoints a representative that, along with the Chairman of the Board, shall be free of nomination committee for the period until the appointment of a new Nomin
ation Committee as mandated from the next AGM.

If a shareholder does not accept to be part of the election committee, the next large shareholder in terms of voting rights shall be invited until the election committee consist of four members.

The task of the Nomination Committee shall be to present proposals to the General Meeting regarding fees for the Board, auditors' fees, any remuneration for committee work, the composition of the Board, Chairman of the Board, Nomination Committee, Chairman of the General Meeting and election of auditors.

To mirror the shareholder constituency, the CEO of the ISHE shall be part of the board and be proposed by the German speaking members of the Nomination Committee and be German speaking. The chairman of the board shall be proposed by Swedish speaking members of the Nomination Committee and be Swedish speaking.

 

Korta profiler av potentiella nya styrelseledamöter

Markus Augustsson har en Master-examen i finans från Lunds universitet och har studerat matematik, filosofi och programmering vid Linköpings universitet. Markus har arbetet inom finanssektorn sedan 2008 och har bland annat jobbat på Nordea Markets med aktier och derivathandel. I dag är Markus Head of Equity Research (analyschef) på Carlsquare, en finansiell rådgivare med kontor i Stockholm, Berlin, Hamburg, München, London och Köpenhamn.

Daniel Pfeifle studerade från 2005 till 2009 vid University of Applied Sciences i Nordhausen / Tyskland och är civilingenjör inom förnyelsebara energisystem. Från 2009 till 2012 arbetade han på Fraunhofer ISE inom området solvattensvattenbehandling och  anställdes sedan i SolarSpring som projektingenjör och ansvarade för membrandestillation och strategisk inriktning. 2016 tog Daniel över ledningen av SolarSpring.
 

Short profiles of potential new board members

Markus Augustsson holds a Master's degree in Finance from Lund University and has studied mathematics, philosophy and programming at Linköping University. Markus has worked in the financial sector since 2008. At Nordea Markets, he worked with equities and derivatives trading. Today, Markus is Head of Equity Research (Head of Analysis) at Carlsquare, a financial advisor with offices in Stockholm, Berlin, Hamburg, Munich, London and Copenhagen.

Daniel Pfeifle studied from 2005 to 2009 at the University of Applied Sciences in Nordhausen / Germany and is a graduate engineer in the field of renewable energy systems. From 2009 to 2012, he worked at Fraunhofer ISE in the field of solar seawater treatment before joining SolarSpring as a project engineer, being responsible for the area of membrane distillation and strategic alignment. In 2016, he took over the management of SolarSpring.

 

/ Styrelsen