Kallelse till extra bolagsstämma i / Notice of Extraordinary General Meeting in Industrial Solar Holding Europe AB (publ)

Aktieägarna i Industrial Solar Holding Europe AB (publ) org. nr. 559110-3972, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 22 februari 2021.

I syfte att motverka spridning av coronaviruset har styrelsen beslutat att aktieägarna enbart ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Den extra bolagstämman kommer att hållas utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och/eller utomstående. 
Anmälan  
För att ha rätt att genom poströstning delta i den extra bolagsstämman ska aktieägare:
1) Senast fredagen den 12 februari 2021 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,
2) Anmäla sig till stämman senast fredagen den 19 februari 2021 kl. 12.00 genom att ha avgivit sin poströst enligt anvisningarna under rubriken "Poströstning" nedan så att den är bolaget tillhanda senast fredagen den 19 februari 2021 kl. 12.00. Observera att anmälan till den extra bolagsstämman enbart kan göras genom poströstning.
Förvaltarregistrerade akter 
För att kunna delta i den extra bolagsstämman genom poströstning måste aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till den extra bolagstämman, vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 12 februari 2021. Sådan registrering begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner, i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. 
Poströstning 
Styrelsen har beslutat att aktieägarna enbart ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.
För poströstning ska ett särskilt formulär användas som kommer finnas tillgängligt på bolagets webbplats, http://www.industrial-solar.se/investor-relations, senast tre veckor före den extra bolagsstämman. Formuläret gäller dessutom som anmälan till den extra bolagsstämman. Komplett ifyllt och undertecknat formulär för poströstning sänds till:
Industrial Solar Holding Europe AB 
c/o Ekonomiavdelningen i Härnösand KB 
Strandgatan 1
SE-87145 Härnösand 
eller via e-post ir@industrial-solar.seoch måste vara bolaget tillhanda senast den 19 februari 2021 kl. 12.00.
Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas. Fullmakt och registreringsbevis får ej vara äldre än ett år.
Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret. Vid eventuella frågor kring poströstningsformuläret hänvisas till bolaget på telefon +46 611 81 06 10.
Behandling av personuppgifter
I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare och eventuellt ombud. De personuppgifter som kommer att behandlas inhämtas från aktieboken och i poströstningsformuläret. Personuppgifterna kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd, sammanställning av röster, och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast att användas för den extra bolagsstämman.
Förslag till dagordning  
§ 1    Stämman öppnande
§ 2    Val av ordförande vid stämman
§ 3    Upprättande och godkännade av röstlängd 
§ 4    Godkännande av dagordning
§ 5    Val av en eller två personer att justera protokollet 
§ 6    Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 
§ 7    Beslut om ändringar i bolagsordningen avseende firma och styrelsens säte              
§ 8    Stämmans avslutande 
Beslutsförslaget i korthet 
Item 7 – Beslut om ändringar i bolagsordningen avseende firma och styrelsens säte
Styrelsen för Industrial Solar Holding Europe AB föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om ändringar av bolagets bolagsordning enligt följande:
Ändring av firma 
         Nuvarande lydelse
           §1 Firma 
           Bolagets firma är Industrial Solar Holding Europe AB.
           Bolaget är publikt (publ).
           
Föreslagen lydelse
           § 1 Firma 
           Bolagets firma är Clean Industry Solutions Holding AB.
           Bolaget är publikt (publ).
Ändring av säte 
         Nuvarande lydelse:
           § 2 Styrelsens säte 
           Styrelsen har sitt säte i Härnösand. 
           
           
Föreslagen lydelse:
           § 2 Styrelsens säte
           Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
Det föreslås att verkställande direktören, eller den person som verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet.     
     
Särskilt majoritetskrav
Bolagsstämmans beslut under punkt 7 på dagordningen är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.
Övrigt 
Totalt uppgår antalet aktier och röster i bolaget per dagen för kallelsen till 12 188 792.
Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, http://www.industrial-solar.se/investor-relations, senast tre veckor före den extra bolagsstämman samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Härnösand i januari 2021
Industrial Solar Holding Europe AB (publ)
Styrelsen

Shareholders of Industrial Solar Holding Europe AB (publ) reg.nr 559110-3972 are hereby invited to an extraordinary general meeting on Monday February 22, 2021. 

To counteract the spread of the coronavirus, the board has decided that the shareholders may only exercise their voting rights at the extraordinary general meeting by voting in advance, so called postal voting, in accordance with section 22 of the Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations. The extraordinary general meeting will be held without physical presence of shareholders, proxies and/or external parties.
Registration
To be entitled to participate in the extraordinary general meeting by postal vote, shareholders must:
1) Be registered with the shareholders' register maintained by Euroclear Sweden AB as of Friday, February 12, 2021,
2) Notify their intention to participate by having submitted a postal vote in accordance with the instructions under the heading "Postal voting" below, in such manner that the company has received the postal vote by Friday, February 19, 2021 by 12.00 PM at the latest. Please note that registration for the extraordinary general meeting can only be made by postal vote.
Nominee registered shares
To be entitled to participate in the extraordinary general meeting, through postal voting, shareholders who have their shares registered in the name of a nominee must, besides notify their intention to participate, temporarily re-register the shares in their own name and be included in the share register kept by Euroclear Sweden AB no later than Friday, February 12, 2021. Such registration is requested form the nominee in accordance with the nominee's routines at such time in advance as the nominee determines
.
Postal voting
The Board has decided that the shareholders may only exercise their voting rights at the extraordinary general meeting by voting in advance, so called postal voting in accordance with section 22 of the Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations.
For postal voting, a special form must be used which will be available at the company's website http://industrial-solar.se/investor-relationsat the latest three weeks before the extraordinary general meeting. The form is also valid as a notification of intention to participate in the extraordinary general meeting.
A completed and signed form for postal voting shall be sent to
Industrial Solar Holding Europe AB 
c/o Ekonomiavdelningen i Härnösand KB 
Strandgatan 1, 
SE-87145 Härnösand
Sweden 
or by e-mail ir@industrial-solar.seand must be available for the company before February 19, 2021 by 12.00 PM.
Shareholders represented by proxy shall issue a written and signed power of attorney. If the shareholder is a legal entity, a registration certificate or other authorization document must also be attached. Power of attorney and registration certificate may not be older than one year. Any questions regarding the postal voting form are referred to the company on telephone +46 611 81 06 10.
Processing of personal data
In connection with the notification, the company will process the personal data requested above concerning shareholders and any proxies. The personal data that will be processed is obtained from the share register and in the postal voting form. The personal data will be used for registration, drawing up of voting list, compilation of votes, and, where applicable, minutes of the meeting. The personal information will only be used for the extraordinary general meeting.
Proposed agenda
§ 1    Opening of the meeting
§ 2    Election of chairman of the meeting
§ 3    Preparation and approval of voting list
§ 4    Approval of the agenda
§ 5    Election of one or two persons to verify the minutes of the meeting 
§ 6    Determination whether the meeting has been duly convened
§ 7    Resolution on amendments of the articles of association regarding name of the company and registered office of the company
§ 8    Closing of the meeting
Proposal in brief
Item 7 – Resolution on amendments of the articles of association regarding name of the company and registered office of the company
The board of directors of Industrial Solar Holding Europe AB proposes that the extraordinary general meeting resolves to amend the articles of association of the company as follows:
Change of name of the company 
         Present wording:
           §1 Name of company
           The corporate name of the company is Industrial Solar Holding Europe AB.
           The company shall be public (publ).
            Proposed wording:
           § 1 Name of company
         
           The corporate name of the company is Clean Industry Solutions Holding AB.    
           The company shall be public (publ).
           
Change of registered office of the company 
         Present wording:
           § 2 Registered office of the company
               
           The registered office of the board of the directors is Härnösand.
            Proposed wording:
           § 2 Registered office of the company
           The registered office of the board of the directors is Stockholm.
It is proposed that the Chief Executive Officer ("CEO"), or such person as the CEO may designate, be authorized to make such minor adjustments to the resolution as may prove necessary in connection with the registration of the resolution.
Special Majority Requirement
The resolution of the meeting under item 7 on the agenda will be valid only if it is supported by Shareholders holding at least two thirds of the votes cast as well as the number of shares represented at the meeting.
Other
As of the date of this notice, there are 12 188 792 Shares and votes in the company.
The Board's complete proposal for decisions will be available at the company and on the company's website, http://www.industrial-solar.se/investor-relations at the latest three weeks before the extraordinary general meeting and will be sent to the shareholders who request it and provide their postal address.

 

Härnösand i januari 2021
Industrial Solar Holding Europe AB (publ)
Styrelsen