Kommuniké från årsstämma 2020 i Industrial Solar Holding Europe AB

Bulletin from Industrial Solar Holding Europe AB Annual General Meeting 2020

Industrial Solar Holdings årsstämma hölls onsdagen den 15:e Juni 2020 i Härnösand. Vid stämman var 3.585.341 (31,46 %) aktier representerade.

The annual general meeting of Industrial Solar Holding was held on Wednesday, 15th of June in Härnösand. At the AGM 3.585.341 (31,46 %) shares were represented. 

Christian Zahler, VD för Industrial Solar GMBH höll ett tal vid årsstämman och gav en uppdatering om företagets strategi och resultat för 2019. Moderbolagets resultat och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. 

Christian Zahler, CEO of Industrial Solar GmbH addressed the AGM to provide an update on the company strategy and result for 2019. The parent company income statements and balance sheets were adopted. The Board of Directors were discharged from liability for the financial year 2019. 

 

Point 10

Den i årsredovisningen föreslagna utdelningen antogs. Ny räkning balanseras  8 929 000 kr.

The dividend proposed in the annual report was adopted. 8 929 000 kr will be carried forward onto new account. 

Point 11
Stämman beslutade enligt kallelse att bemyndiga styrelsen att för tiden till nästa ordinarie årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier.

According to the notice convening the AGM, the meeting resolved to authorize the board of directors, until the next AGM, at one or more occasions and with or without the preferential rights of the shareholders, to make decisions on new issue of shares.  

Point 13 
Beslutades att styrelsen skall bestå av sex ledamöter och inga suppleanter

The meeting decided that the number of board members should be six and no deputy members.

Point 14 & 15
Stämman beslutade att fastställa de föreslagna ersättningarna till styrelsen som meddelades i kallelsen till stämman. Förslaget till riktlinjer för ersättning till ledningen godkändes. Stämman antog även arbetsordning och principer för utseende av valberedning enligt förslag.

The Meeting resolved to adopt the remunerations to the Board that were proposed in the notice convening the AGM. The proposal for remuneration guidelines for Management was also approved. The meeting also approved the rules of procedure for the election committee.

Point 16
För tiden fram till nästa årsstämma valdes enligt valberedningens förslag Olle Olsson (nyval) till styrelseordförande och till ledamöter valdes Christian Zahler (omval), Markus Augustsson (nyval), Tobias Schwind (omval), Joao Gomes (omval) och Daniel Pfeifle (nyval). Revisionsbolaget KPMG (omval) valdes till revisor.

The board of directors were elected according to the suggestion of the nomination committee. Olle Olsson (new) was chosen as chairman of the board. Christian Zahler (re-election), Markus Augustsson (new), Tobias Schwind (re-election), Joao Gomes (re-election) and Daniel Pfeifle (new) were chosen as members of the board. The meeting re-elected KPMG as auditor for the period until the end of the next Annual General Meeting.

Point 17
Stämman beslutade enligt kallelse att anta arbetsordningen för valberedningen. 

According to the notice convening the AGM, the meeting resolved to adopt the rules of procedure for the Nomination Committee.
  

Alla beslut var enhälliga.         All decisions were made unanimously./ Styrelsen        / Board
 

Clean Industry Solutions Holding Europe AB

Head Office
c/o Win-Win Ekonomi AB
Palmfeltsvägen 21
121 62 Johanneshov
Sweden