Svensk översättning av det engelska pressmeddelandet publicerat 2019-01-08 kl. 13:59: Industrial Solar genomför företrädesemission och antar föreslagna villkor för förvärv av SolarSpring GmbH

Detta är en översättning av det engelska pressmeddelandet publicerat 2019-01-08 kl. 13:59.

Den 8 januari 2020 har styrelsen för Industrial Solar Holding Europe AB (ISHE) beslutat att genomföra en företrädesemission om 24,7 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Villkoren för emissionen tillkännages genom detta pressmeddelande.

Bakgrund till emissionen är det planerade förvärvet av företaget SolarSpring GmbH, en spin-off från "Fraunhofer Institute for Solar Energy System" i Freiburg. Företaget är tillverkare av innovativa membranbaserade vattenreningssystem.

Industrial Solars styrelse har, ikraft av bemyndigande att emittera nya aktier, har beslutat att genomföra en företrädesemission om upp till 3 798 247 aktier till teckningskursen 6,50 SEK. Totalt emitterar bolaget cirka 24,7 MSEK i företrädesemissionen. Vid full teckning i företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka totalt 373 765,59 SEK till 1 121 296,87 SEK.

Företrädesemissionen som genomförs med företrädesrätt för befintliga aktieägare innebär att företaget erhåller cirka 24,7 Mkr före kostnader relaterade till företrädesemissionen på följande villkor:

  • Två (2) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
  • Teckningskursen är 6,50 SEK per aktie.
  • Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen med företrädesrätt är den 15 januari 2020.

Teckningsperioden är den 17 januari till och med 5 februari 2020.

Bakgrund

Omvandlingen av fossila bränslehungande och förorenande industrier till en hållbar cirkulär ekonomi kräver inte bara ren energi utan även tekniker som ökar materialeffektiviteten och minskar de industriella avfallsströmmarna.

Redan idag upplever 4 miljarder människor vattenbrist minst en månad per år. Både människor och industri använder dricksvatten, och i de flesta industrisektorer krävs stora mängder vatten för olika ändamål. Allt från ultrarent vatten till saltlösningar – variationen i industriernas behov av vatten är stort.

ISHE innehar redan 100% av Industrial Solar GmbH, ett företag som levererar nyckelfärdiga lösningar för ren energi inom industrisektorn, särskilt för processvärme (ånga / varmvatten / termisk olja) och kylning. ISHE: s beslut att anta föreslagna villkor ("term sheet") för förvärvet av SolarSpring GmbH banar väg för ett mer omfattande erbjudande till industrikunder mot en hållbar framtid – som drivs av bolagens egna antagna mål och samt nationella lagar och regler.

SolarSpring GmbH är en utrustningsleverantör av innovativa membranbaserade vattenreningssystem. Företaget är en pionjär inom membrandestillation för industriell avloppsrening. Genom många års erfarenhet har de utvecklat innovativa system som deras rEvap membranteknologi (återvinningsindunstning) som ger en lösning för många industrisektorer som kan användas för att både återanvända processvätskor och koncentrera känsliga flytande produkter. Till exempel återvinning av syror i metallurgisk industri, koncentrering av salta betningslösningar i livsmedelsindustrin eller minskning av volymen på farligt avfall i flytande form före bortskaffande.

Företagets nya vattenreningsteknik möjliggör återvinning och återanvändning av värdefulla föreningar i avloppsvattnet och minskning av avloppsvatten. SolarSpring tillhandahåller hela värdekedjan från konceptuell design till nyckelfärdig installation. SolarSpring kan hantera svåra föroreningsreningsproblem och förbättra ekonomin vid deponering av giftigt förorenat vatten.

Vattenbehandling är också ofta nödvändigt för industrier med högt behov av processvärme. Det är således av stor fördel att samordna värmeförsörjning och industriell vattenbehandling för att maximera effektiviteten i energianvändningen.

Genom att kombinera teknologierna från Industrial Solar och SolarSpring kan restvärme från värmeprocesser användas för att driva rEvap-system som bara behöver 85°C för sin funktion.

Förutom sina lösningar för rening av förorenat vatten erbjuder SolarSpring också solcellsdrivna vattenreningssystem som säkerställer en säker, fristående tillgång till färskt dricksvatten även om vattenkällan är förorenad med virus och bakterier. Detta system är speciellt konstruerat för avlägsna platser långt från konventionella vattensystem som behöver en pålitlig källa till rent dricksvatten.

Förutom den uppenbara tekniska matchningen mellan Industrial Solar och SolarSpring, finns det också en tydlig strategisk matchning när det gäller marknader och kunder som försäljningsaktiviteter.

SolarSprings omsättning 2019 förväntas ligga i intervallet 500k € med en förlust på 200k € på grund av engångshändelser. De tidigare åren har företaget uppvisat break-even och det finns en stor tillväxtpotential i pågående försäljningsarbete. Kärnteamet består av sex ingenjörer och utvecklare som har hjälpt till att bygga företaget från början och som är mycket engagerade.

Det totala avtalsvärdet är cirka 800 k € uppdelat i:

  • 200 k € i form av ISHE-aktier för att förvärva 100% av SolarSpring-aktierna,
  • 250 k € betalas kontant för operationell verksamhet och
  • 350 k € ISHE-aktier överförs till ett ESOP (Employee Stock Option Program) för att binda kärnteamet och partners till företaget

Intäkterna från företrädesemissionen kommer delvis att användas för förvärv av SolarSpring, men också för medfinansiering av flera offentliga finansierade FoU-projekt och finansiering av det första projekt på med energikontrakt hos Industrial Solar GmbH, det andra 100% ägda företaget från ISHE.

Förvärvet av SolarSpring GmbH med lösningar för rening av förorenat vatten som kan drivas med restvärme från industriella processer är en perfekt match för Industrial Solar Holding Europe AB som sedan kan erbjuda ett bredare utbud av förnybar energi, vattenbehandling och processteknik till industrikunder.

Företrädesemissionen

Den 8 januari 2020 beslutade styrelsen för Industrial Solar, i kraft av bemyndigande beviljat av årsstämman den 5 juni 2019, om emission av upp till 3 798 247 aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Teckningskursen uppgår till 6,50 kronor per aktie, vilket innebär att företaget vid fullteckning av emissionen kommer att erhålla upp till cirka 24,7 miljoner kronor (före emissionskostnader) genom företrädesemissionen.

För varje aktie som innehavs på avstämningsdagen den 15 januari 2020 kommer aktieägare att erhålla en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie. Om inte alla aktier emitterade i Företrädesemissionen tecknas med teckningsrätter (primär företrädesrätt), ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan teckningsrätter i enlighet med följande:

1) I första hand ska tilldelningen göras till bolagets tidigare aktieägare vid avstämningsdagen den 15 januari 2020. Vid överteckning kommer tilldelningen att vara proportionell i förhållande till antalet innehavda aktier eller i den utsträckning att detta inte kan göras, genom lottning.

2) I andra hand ska aktierna tilldelas andra som tecknat nya aktier utan teckningsrätter, i förhållande till antalet aktier som var och en ansökt om teckning av.

Avstämningsdag för företrädesemissionen är den 15 januari 2020, och teckningsperioden äger rum under perioden 17 januari – 5 februari 2020. Den sista dagen för handel med Industrial Solars aktie inklusive rätten att delta i företrädesemissionen är 13 januari 2020. Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 17 januari 2020 – 3 februari 2020.

Fullständiga villkor för företrädesemissionen samt annan information om företaget kommer att offentliggöras i det memor
andum som publiceras senast dagen innan teckningsperioden börjar.

Preliminär tidsplan

13 januari 2020 – Sista handelsdag inkl. företrädesrätt

14 januari 2020 – Första handelsdagen exkl. företrädesrätt

15 januari 2020 – Avstämningsdag

17 januari – 3 februari 2020 – Handel med rättigheter startar

17 januari – 5 februari 2020 – Teckningsperiod

17 januari 2020 – Tills att företrädesemissionen är registrerad på hos Bolagsverket – Handel med BTA

Cirka 7 februari 2020 – Pressmeddelande med resultatet av företrädesemissionen

Emissionsinstitut

Emissionsinstitut för företrädesemissionen är Eminova Fondkommission AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Zahler, VD för Industrial Solar Holding Europe AB.

E-post: info@industrial-solar.se

Internet: www.industrial-solar.se

T + 46 611 81 06 10

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Industrial Solar. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Industrial Solar kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget offentliggör den 16 januari 2020.

Meddelandet kommer inte att kopieras och får inte spridas i eller skickas till USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. Personer som nås av detta meddelande åläggs av Industrial Solar att informera sig själva om och observera sådana restriktioner.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper i USA. De aktier, teckningsrätter och andra värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Industrial Solar avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande av aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper till allmänheten i Storbritannien. Följaktligen distribueras och riktar sig detta meddelande enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. En person som inte är en relevant person bör inte agera eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Industrial Solar aktuella syn på Bolagets framtida utveckling och marknadsförutsättningar. Ord som "avses", "antar", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundad på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är alltid förenad med osäkerhet eftersom den avser och är beroende av omständigheter utanför Bolagets kontroll. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Clean Industry Solutions Holding Europe AB

Head Office
c/o Win-Win Ekonomi AB
Palmfeltsvägen 21
121 62 Johanneshov
Sweden