Lösningar för en
hållbar industri
och en cirkulär ekonomi

CLEAN INDUSTRY SOLUTIONS

Välkommen till Clean Industry Solutions Holding Europe AB (CISH), där innovation möter hållbarhet. Vi investerar i självständigt verksamma företag som tillhandahåller lösningar för att göra industrier mer hållbara och uppmuntra en cirkulär ekonomi. Våra två dotterbolag Industrial Solar GmbH och SolarSpring GmbH erbjuder banbrytande lösningar för leverans av ren energi och vatten.

UPPDRAG

Vårt uppdrag på CISH är att investera i och stödja innovativ teknik och företag som arbetar för att skapa mer hållbara industrier. Vi strävar efter att skapa långsiktigt värde för våra aktieägare samtidigt som vi påverkar världen positivt.

VISION

Vi vill vara en ledande kraft i omvandlingen mot en mer hållbar värld. Vår vision är en framtid där ren energi- och vattenteknik är normen och där vi bidrar till att minska utsläppen och bevara naturresurserna.

VI INVESTERAR I SOLENERGI PÅ GRUND AV

STARK TILLVÄXTPOTENTIAL

Solenergibranschen upplever en explosiv tillväxt. Enligt Internationella energiorganet kan solenergi stå för en tredjedel av världens elförsörjning år 2050. Förutom el är solenergi avgörande för att leverera förnybara värmelösningar för industriella uppvärmnings- och kylningsprocesser.

KOSTNADSEFFEKTIVITET

Kostnaden för solenergi har minskat stadigt under det senaste decenniet och är nu konkurrenskraftig i förhållande till traditionella energikällor i många delar av världen. Detta gör den till ett attraktivt alternativ, vilket ökar efterfrågan på solelprodukter och skapar fler investeringsmöjligheter.

MILJÖFÖRDELAR

Solenergi är en ren och förnybar energikälla. Genom att investera i och främja solenergi kan vi hjälpa till att minska vårt beroende av fossila bränslen och bidra till att mildra klimatförändringarna, som är en alltmer brådskande fråga för regeringar, företag och privatpersoner världen över.

MOGEN TEKNIK

Soltekniken har kommit långt och anses nu vara mogen och beprövad teknik för att generera el och värme. Både solcellsteknik och solvärmeteknik har använts i flera decennier och har därför förbättrat effektiviteten, tillförlitligheten och kostnadseffektiviteten avsevärt.

VÅRT DOTTERBOLAG FÖR SOLENERGI:
INDUSTRIAL SOLAR

Industrial Solar GmbH är en pionjär inom teknik och lösningar för skräddarsydda solenergilösningar för solvärme och energiförsörjning för industriella processer. Förutom sin Fresnel-kollektor erbjuder företaget ett brett utbud av lösningar för att hjälpa till att minska koldioxidutsläppen från industrin. Som en one-stop-shop erbjuder Industrial Solar nyckelfärdiga installationer till kunder inom flera branscher.

TERMISK

Solvärmelösningar kan ge värme och kyla till industrier.

FOTOVOLTAIC

Elproduktion med solceller är den billigaste formen av elproduktion.

ENERGIKONCEPT-STUDIER

Energikonceptstudier hjälper kunderna att hitta den optimala solenergilösningen som är skräddarsydd och optimerad för dem.

Fresnel kollektorn

Industrial Solars flaggskepp är Fresnel-kollektorn. Det är en unik teknik för industriella tillämpningar. Denna koncentrerande solfångare kan ge värme upp till 400 °C och generera ånga. Den kan också kombineras med absorptionskylmaskiner för att utnyttja överskottsvärme i kyllösningar. Industrial Solar är faktiskt det första företaget i världen som tillhandahåller solånga kommersiellt för både uppvärmning och kylning. Sammantaget är det en idealisk teknik för regioner med konstant soligt väder, där industrins efterfrågan på energi ökar.

VI INVESTERAR I VATTEN PÅ GRUND AV

TILLGODOSE ETT VIKTIGT BEHOV

Rent vatten är ett grundläggande mänskligt behov, och tillgång till rent vatten är också viktigt för många branscher, bland annat jordbruk, energi och tillverkning. Det finns innovativa, hållbara och kostnadseffektiva lösningar för rent vatten, och de är en viktig investeringsmöjlighet.

KONKURRENSFÖRDELAR

Att investera i unika och patenterade lösningar för rent vatten är ett attraktivt val eftersom fler och fler branscher vill minska sina vattenrelaterade kostnader samtidigt som de ökar sin hållbarhet.

VÄXANDE MARKNADSEFTERFRÅGAN

Marknaden för rena vattenlösningar växer snabbt i takt med att efterfrågan på hållbara vattenlösningar ökar. Eftersom klimatförändringarna fortsätter att påverka världens vattenförsörjning kommer behovet av hållbara lösningar bara att öka.

MILJÖFÖRDELAR

Vattenföroreningar och vattenbrist är stora miljöproblem med långtgående konsekvenser. Hållbara vattenlösningar bidrar till att bevara vattenresurserna, minska vattenföroreningarna och minimera användningen av skadliga kemikalier och energi.

VÅRT DOTTERBOLAG FÖR VATTEN:
SOLARSPRING

SolarSpring GmbH är en tillverkare av innovativ membranbaserad vattenreningsteknik för industriella kunder. Företaget är en pionjär inom membrandestillation för behandling av industriellt avloppsvatten. Denna teknik gör det möjligt för kunderna att återanvända processvätskor eller återvinna värdefulla råvaror som guld, silver eller andra kostsamma resurser.

MEMBRAN-DESTILLATION

Membrandestillation kan behandla avloppsvatten för att få rent vatten och återvinna värdefulla resurser från avloppsvatten.

 

DRICKSVATTEN-BEHANDLING

SolarSprings system garanterar en tillförlitlig och säker vattenförsörjning från smutsiga och mikrobiologiskt förorenade vattenkällor utan att använda kemikalier.

 

Ultrafiltration

Ultrafiltrering använder ett halvgenomsläppligt membran som en fysisk barriär. Det är en effektiv process med låg energiförbrukning som håller tillbaka 99 % av mikroorganismer, bakterier och virus.

Membrandestillation

Membrandestillation är ett innovativt vattenreningssystem som kan återvinna upp till 95 % av processvattnet och minska mängden avloppsvatten. Membrandestillationssystemet separerar varma och kalla matningsströmmar med ett vattenavvisande membran. Dessutom kan värdefulla biprodukter från avfallsströmmen återvinnas och återvinnas också. En unik aspekt av denna teknik som utvecklats av SolarSpring är att den kan drivas termiskt med hjälp av spillvärme eller kombineras med andra värmekällor, t.ex. solfångare.

VARFÖR CLEAN INDUSTRY SOLUTIONS

HÅLL DIG INFORMERAD

PRESSMEDDELANDEN

KALENDER

Årsredovisning 2023​

15-03-2024

Delårsrapport Q3 2023​

24-11-2023

Delårsrapport Q2 2023​

25-08-2023