Articles of Association

CLEAN INDUSTRY SOLUTIONS HOLDING EUROPE AB

Org.nr 559110-3972

Note: the legally binding text is in Swedish and the English translation is only offered as a service to the reader.

§ 1 Firma / Name of company

Bolagets firma är Clean Industry Solutions Holding Europe AB. Bolaget är publikt (publ).

The corporate name of the company is Clean Industry Solutions Holding Europe AB. The company shall be public (publ).

§ 2 Styrelsens säte / Registered office of the company

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

The registered office of the board of directors is Stockholm.

§ 3 Verksamhet / Objects of the company

Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva utveckling och tillverkning av utrustning för förnyelsebar energi. Service och projektering, försäljning och finansiering av projekt inom förnyelsebar energi. Handel med värdepapper.

The company shall, directly or indirectly, conduct the development and manufacture of renewable energy equipment. Service and design, sale and financing of renewable energy projects. Trading in securities.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier / Share capital and number of shares

Aktiekapitalet utgör lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 stycken och högst 100 000 000 stycken.

The minimum share capital is SEK 2 500 000 and the maximum share capital is SEK 10 000 000. The minimum number of shares is 25 000 000 and the maximum number of shares is 100 000 000.

§ 5 Styrelse / Board of directors

Styrelsen ska bestå av 3–10 ledamöter utan suppleanter.

The board of directors shall consist of 3 – 10 directors with no deputy directors.

§ 6 Revisorer / Auditors

Bolaget ska ha 1–2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

The company shall have 1 – 2 auditors with maximum 2 deputy auditors or one registered auditing company.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma / Notice to attend general meetings

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

Notice to attend a general meeting shall be advertised in Post- och Inrikes Tidningar (The Official Swedish Gazette) and on the company website. At the time of notice, information about the notice shall be advertised in Dagens Industri.

§ 8 Poströstning / Postal voting

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

The board of directors may decide before a general meeting that the shareholders should be able to exercise their voting rights by postal vote before the general meeting according to what is stated in Chapter 7, Paragraph 4 a of the Swedish Companies Act.

§ 9 Öppnande av stämma / Opening of the meeting

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

The annual general meeting shall be opened by the chairman of the board or who is appointed by the board of directors and shall reside until the annual meeting has elected a chairman of the meeting.

§ 10 Årsstämma / Annual general meeting

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman,
  Election of chairman of the meeting
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
  Preparation and approval of the voting list
 3. Godkännande av dagordning,
  Approval of the agenda
 4. I förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner,
  Election of one or two persons to verify the minutes
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
  Determination as to whether the meeting has been duly convened
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
  Presentation of the annual report and auditor’s report and, if any, the consolidated annual report and the auditor’s statement regarding the consolidated annual report,
 7. Beslut om
  Resolutions on
  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall,
  koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  adoption of the profit and loss account and the balance sheet
  b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  allocation of the company’s profits or losses according to the adopted balance sheet
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
  discharge from liability of the members of the board of directors and the managing
  director
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
  Determination of remuneration to the board of directors and to the auditor
 9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
  Election of board of directors and election of auditor
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
  Election of board of directors and, as the case may be, election of auditor
§ 11 Räkenskapsår / Financial year

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – den 31 december.

The company’s financial year shall be 1 January – 31 December.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

The company’s shares shall be registered in a central securities depository register in accordance with the Act on Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (1998:1479).

Antagna 2023-08-08 Adopted 08/08/2023