Företrädesemission 2023

FÖRETRÄDESEMISSION

Clean Industry Solutions Holding Europe AB

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Bakgrund och motiv

Clean Industry Solutions Holding Europe AB (”Clean Industry Solutions” eller Bolaget”) erbjuder lösningar för en hållbar industri och en cirkulär ekonomi. Bolaget har för närvarande två helägda dotterbolag, Industrial Solar GmbH och SolarSpring GmbH, som är specialiserade på att tillhandahålla ren energi och rent vatten inom industrisektorn. Clean Industry Solutions fokuserar främst på att utveckla sina befintliga dotterbolag, men är även öppna för potentiella förvärv som överensstämmer med Bolagets strategiska mål och kan ge synergieffekter.

Industrial Solar fokuserar på att leverera avancerad teknik och tjänster för rena energilösningar inom industrisektorn. Genom att nyttja förnybara energikällor på plats och effektiv teknik integrerar Industrial Solar förnybara energikällor i energiförsörjningen hos sina industriella kunder. Tillvägagångssättet minskar inte bara energikostnaderna utan även utsläppen av växthusgaser, vilket kan bidra till en mer hållbar och miljövänlig industrisektor.

SolarSpring specialiserar sig på membrandestillation (MD) och erbjuder avancerad teknik för avfalls- och dricksvattenbehandling. Genom användning av membranteknik erbjuder SolarSpring omfattande lösningar för att hantera vattenrelaterade utmaningar. De utvecklar skräddarsydda membrandestillationsanläggningar, ultrafiltreringsanläggningar för dricksvattenbehandling och laboratoriebaserade membranlösningar Med fokus på för- och efterbehandlingsprocesser samt effektiv anläggningsdrift strävar SolarSpring efter att leverera optimal prestanda och värde till sina kunder.

Clean Industry Solutions har noterat ett ökat intresse för Bolagets lösningar, till stor del på grund av den övergång från gas till andra energikällor som för närvarande pågår i Europa. Bolaget anser att det förändrade energibehovet på marknaden på grund av externa och miljömässiga faktorer är till fördel för verksamheten. I syfte att generera resurser för affärsutveckling, tillväxt och rekryteringar har styrelsen i Bolaget beslutat att genomföra Företrädesemissionen. Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under de kommande tolv månaderna. Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 8 augusti 2023, beslutat om genomförande av Företrädesemissionen, om sammanlagt cirka 25,5 MSEK före emissionskostnader.

Nettolikviden om cirka 21,2 MSEK från Företrädesemissionen är avsedd att finansiera Bolaget under kommande tolv månader. Vid full teckning i Företrädesemissionen avser Bolaget att huvudsakligen använda den uppskattade nettolikviden om cirka 21,2 MSEK på följande användningsområden, rangordnade i prioritetsordning:

  • Finansiering av dotterbolagens tillväxt, såsom rekrytering av nya medarbetare och expansionsprojekt (cirka 35 procent).
  • Rörelsekapital för utveckling av nya kundprojekt (cirka 35 procent).
  • Medfinansiera offentligt finansierade FoU-projekt (cirka 20 procent).
  • Initiera nya samarbeten och investera i samriskföretag på målmarknader (cirka 10 procent).

 

Företrädesemissionen genomförs således för att tillföra Clean Industry Solutions rörelsekapital och skapa bättre förutsättningar att realisera Bolagets strategi och affärsplan för att skapa värde för Clean Industry Solutions aktieägare och övriga intressenter.

Disclaimer

Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Clean Industry Solutions Holding Europe AB kommer endast att ske genom det prospekt som offentliggjordes den 8 september 2023. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på https://www.cleanindustrysolutions.com/. Finansinspektionens godkännande av prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela prospektet.